Regulamin korzystania z Systemu Edelo

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z elektronicznego Systemu Edelo do kompleksowej kontroli i zarządzania produkcją, dostępnego przez przeglądarkę internetową.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. System Edelo: wygląd graficzny, oprogramowanie, kody i baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Korzystanie z Systemu udostępnionego przez Edelo sp. z o.o. jest odpłatne. Zasady płatności za korzystanie z Systemu określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności oraz Klauzulą informacyjną RODO jest udostępniony Usługobiorcom pod adresem www.edelo.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, oraz Polityki prywatności Edelo sp. z o.o.
 7. Korzystając z Serwisu, w tym składając zamówienia na oferowany System Edelo, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Systemu.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć – Definicje występujące w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. EDELO – aplikacja internetowa, zwana w dalszej części SYSTEMEM lub PROGRAMEM stanowiąca oprogramowanie służące do kompleksowej kontroli i zarządzania produkcją.
 2. CENNIK – cennik Usług świadczonych przez Edelo Sp. z o.o. stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. WERSJA DEMO – System udostępniany bezpłatnie na okres 1 (jednego) miesiąca, wyłącznie do celów promocyjnych, prezentacyjnych i testowych z zamiarem zaznajomienia potencjalnych usługobiorców z mechanizmem działania oraz umożliwienia im przetestowania funkcjonalności Systemu.
 4. FORMULARZ ONLINE – to funkcjonalność umożliwiająca przesłanie do Spółki danych osobowych w celu utworzenia konta oraz akceptację Regulaminu, która jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Edelo sp. z o.o.
 5. USŁUGA – oznacza udostępnianie oferowanego Systemu oraz świadczenie wsparcia technicznego i merytorycznego przez Usługodawcę.
 6. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 7. UMOWA – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz informacje o oferowanych usługach.
 8. USŁUGODAWCA – Edelo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000822311, REGON 385269011, NIP 5833384665 przedsiębiorca świadczący usługę dostępu do Systemu Edelo.
 9. USŁUGOBIORCA – podmiot, który korzysta z Usług na podstawie Umowy w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który nie jest Konsumentem.
 10. LOGIN – ciąg znaków służący do zidentyfikowania Usługobiorcy logującego się do Systemu.
 11. HASŁO – ciąg znaków, których wpisanie przez osobę oznaczoną loginem umożliwia korzystanie z konta.
 12. REJESTRACJA – założenie Konta dla Usługobiorców Systemu.
 13. KONTO – możliwość dostępu do Systemu przez Usługobiorcę po przydzieleniu mu loginu i hasła przez Usługodawcę na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza on-line.

§ 3

Wymagania techniczne dla Systemu Edelo

 1. Usługodawca ustala minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Systemu.
 2. Korzystanie z Systemu wymaga:
  • podłączenia do sieci Internet
  • komputera, tabletu lub smartfonu wyposażonego w przeglądarkę internetową.

§ 4

Utworzenie konta Usługobiorcy

 1. W celu rejestracji konta Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania danych Usługodawcy.
 2. Usługodawca dokonuje rejestracji Konta Usługobiorcy w Systemie.
 3. Zrealizowana i potwierdzona rejestracja umożliwia otrzymanie drogą elektroniczną danych dostępowych do Systemu: login, hasło oraz indywidualny adres URL Systemu dla Usługobiorcy. Dane przesyłane są na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy.
 4. Dostęp do Systemu jest możliwy po pierwszym zalogowaniu i wpisaniu właściwego loginu i hasła, a następnie potwierdzeniu zapoznania się z treścią Regulaminu, a tym samym jego zaakceptowaniu.

§ 5

Skutki akceptacji Regulaminu – zawarcie umowy

 1. Wypełnienie formularza oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Usługobiorcę następuje poprzez oznaczenie na formularzu i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Edelo sp. z o.o., w tym oznacza:
  a. zgodę na związanie Regulaminem,
  b. zapewnienie podania prawdziwych danych Usługodawcy,
  c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Systemu w celu wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,d. obowiązek zapłaty za naliczone opłaty z tytułu korzystania z Systemu, zgodnie z Cennikiem – wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę wdrożenia systemu oraz zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę planem taryfowym określonym w Cenniku,e. wyrażenie zgody na przesyłanie faktury VAT drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  d. obowiązek zapłaty za naliczone opłaty z tytułu korzystania z Systemu, zgodnie z Cennikiem – wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę wdrożenia systemu oraz zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę planem taryfowym określonym w Cenniku,e. wyrażenie zgody na przesyłanie faktury VAT drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

§ 6

Zobowiązania Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia odpłatny dostęp do Systemu zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę planem taryfowym określonym w Cenniku od momentu przesłania loginu i hasła.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy usterek, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do Serwisu.
 3. W przypadku korzystania z wersji Demo Systemu z uwagi na testowy charakter usługi, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza
 4. Usługodawcy za szkody powstałe na skutek lub w związku z korzystaniem z wersji Demo jest wyłączona.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Usługobiorcę danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w paragrafie 7 niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca, podając dane osobowe przy rejestracji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonywania usług Systemu.
 2. Administrator systemu zapewnia bezpieczeństwo danych zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 3. Klauzula informacyjna oraz Polityka prywatności znajdują się na stronie internetowej www.edelo.pl
 4. W przypadku, gdy realizacja usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy będzie wymagała powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Usługobiorca, bądź w przypadku gdy Usługobiorca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO wymagane jest podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Usługobiorca jako administrator danych swoich pracowników i kontrahentów zobowiązany jest do przedstawienia umowy przetwarzania danych osobowych z wyszczególnieniem kategorii przetwarzanych danych osobowych, do podpisania Usługodawcy.

§ 8

Zobowiązania Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych Usługodawcy.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła do Systemy osobom i/lub podmiotom trzecim.
 4. Wersja Demo Systemu może być wykorzystywana wyłącznie do testowania usługi. Użycie komercyjne jest zakazane.

§ 9

Rozwiązanie Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi z upływem okresu, na jaki Usługa została wykupiona i braku kontynuacji Umowy na dalszy okres zgodnie z Cennikiem.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę świadczenia usług drogę elektroniczną bez podania przyczyny z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@edelo.pl Wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie możliwości korzystania z Systemu z zakończeniem okresu wypowiedzenia.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę świadczenia usług drogę elektroniczną bez podania przyczyny z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie zostanie przesłane na wskazany przez Usługobiorcę adres email.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  a. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych danych, które są niezbędne do realizacji Umowy,
  uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich.
  W przypadku rozwiązania umowy określonych w niniejszym ustępie Usługodawca nie zwraca Usługobiorcy wniesionych opłat.

5. W terminie 14 dni po rozwiązaniu umowy Usługodawca usunie konto Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega, iż wyeksportuje dane Usługobiorcy z bazy danych Systemu do plików w formacie CSV i udostępni Usługobiorcy możliwość ich pobrania przez okres 1 miesiąca.

6. Po ustaniu Umowy oraz wygenerowaniu plików określonych w ust. 5 Usługodawca zastrzega prawo do niearchiwizowania i odmowy wygenerowania jakichkolwiek danych z wyjątkiem duplikatów faktur z opłatami za System.

7. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, gdy umowę wypowiedział Usługobiorca, ma on prawo do jego odwołania i kontynuowania korzystania z Usługi.

§ 10

Ograniczenia dostępu do systemu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania systemu w celach modernizacyjnych i konserwacyjnych bez konieczności uprzedniego powiadamiania Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie odpowiada za czasowe ograniczenie dostępu do systemu wynikające z przyczyn technicznych lub działania siły wyższej. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Usługobiorcy do Systemy w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia złamania postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w sytuacjach:
  a. podania cudzych lub nieprawdziwych danych osobowych,b. przekazania loginu lub hasła osobom lub podmiotom trzecim,c. umieszczania w Systemie treści naruszających obowiązujące przepisy, d. naruszenia dobrych obyczajów lub naruszenia praw osób trzecich.
 4. Naruszenia określone w pkt. 4 § 8 skutkować mogą:
  a. rozwiązaniem Umowy przez Usługodawcę bez podania przyczyn poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy w Systemie. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy), a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi,b. nałożeniem kar wynikających z przepisów o naruszeniu poufności i zakazie konkurencji w wysokości do 250 000 złotych.

§ 11

Płatności

 1. Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić za Usługę z góry w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia Usługi, w przeciwnym wypadku Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy i anulowania zamówienia.
 2. Momentem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę w oparciu o dane wskazane podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. Usługodawca dostarczy fakturę Usługobiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie 3 dni od jej wystawienia.
 4. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługobiorca.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące należnych opłat będą ogłaszane na stronie internetowej www.edelo.pl poprzez publikację aktualnego Cennika.
 6. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat uiszczonych przez Usługobiorców na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.

§ 12

Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Spółka nie odpowiada za działania Usługobiorcy i osób trzecich, którzy dopuszczają się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.
 2. Nie zapoznanie się przez Usługobiorcę z niniejszym Regulaminem nie może rodzić odpowiedzialności po stronie Usługodawcy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczących korzystania z Systemu należy kierować na adres email kontakt@edelo.pl lub telefonicznie na numer 603 943 570.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Usługobiorcę składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.edelo.pl
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020 r.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Wszelkie spory na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku gdy nie dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE z 27 2016/679 z kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem danych jest: Edelo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000822311. Dane kontaktowe do Administratora danych w sprawie ochrony danych osobowych: kontakt@edelo.pl. Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest akceptacja postanowień Regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczonych usług określonych w Regulaminie. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dochodzenia roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do dociekania przez strony roszczeń wynikających z realizacji postanowień Regulaminu a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dociekania przez strony ewentualnych roszczeń. Informujemy, iż Administratorzy danych przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji roszczeń w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane (i) organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub (ii) odbiorcom danych osobowych lub (iii) stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym ujawniane są lub mogą być dane osobowe w ramach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu dostępny jest na żądanie. Kategorie odbiorców danych osobowych, którym dane osobowe mogą być lub są ujawniane, stanowią podmioty lub osoby świadczące usługi w oparciu o jednoosobowe działalności gospodarcze, dostarczające rozwiązania techniczne/technologiczne lub usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu Edelo. Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Informujemy, iż okres, przez jaki dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie – przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Minimalny okres ustala się na okres zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym nie mniejszy niż 6 lat począwszy od daty akceptacji Regulaminu w związku ze świadczonymi usługami określonymi w niniejszym Regulaminie – okres ten może ulec zmianie w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa; (ii) w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu – minimalny okres ustala się na okres zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym nie mniejszy niż 6 lat – okres ten może ulec zmianie w wyniku dociekania roszczeń przez strony. Informujemy o prawie do żądania od Administratorów danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informujemy, iż w związku z zawarciem i realizacją postanowień niniejszego Regulaminu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Informujemy, iż Administratorzy danych nie planują innego celu przetwarzania Państwa danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administratorzy danych poinformują o tych celach w odrębnym komunikacie. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administratorzy danych wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności, umieszczonej pod linkiem: www.edelo.pl/polityka-prywatnosci. Treść niniejszej klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 RODO ma zastosowanie w stosunku do klientów będących osobami fizycznymi działających w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą lub będących osobami fizycznymi, korzystającymi z usług Administratorów danych (Motyw (14) Preambuły Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016: Ochrona zapewniana niniejszym rozporządzeniem powinna mieć zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.)